Villadelux – Vakantiehuizen, Appartementen & HotelkamersVilladelux – Vakantiehuizen, Appartementen & Hotelkamers
Paswoord vergeten?

Algemene Voorwaarden

g r o e p s a c c o m m o d at i e s / c o n f e r e n t i e o o r d e n
RECRON v e r e n i g i n g v a n r e c r e at i e o n d e r n e m e r s n e d e r l a n d
Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. groepsaccommodatie/conferentieoord: het totaal aan of een
gedeelte van gebouwen, vaartuigen en/of onderkomens met
alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken;
b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de
groepsaccommodatie of het conferentieoord aan de contractant
ter beschikking stelt;
c. contractant: degene die namens een groep de overeenkomst
afsluit;
d. groep: het geheel aan individuen dat krachtens de
overeenkomst het recht heeft in de groepsaccommodatie of
het conferentieoord te verblijven;
e. groepsleden: degenen die onderdeel uitmaken van de groep;
f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor
het gebruik van de groepsaccommodatie/het conferentieoord;
hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat wel en niet in
de prijs inbegrepen is;
g. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met
de uitoefening van het recreatiebedrijf;
h. informatie: schriftelijke of electronisch aangereikte gegevens
over het gebruik van de groepsaccommodatie/het conferentieoord,
de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
i. geschillencommissie: Geschillencommissie Recreatie te
‘s-Gravenhage, samengesteld door ANWB/Consumentenbond/
RECRON;
j. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst
door de contractant vóór de ingangsdatum van het verblijf.
Overal waar hierna in de voorwaarden wordt gesproken over
groepsaccommodatie, dient ook conferentieoord(en) te worden
gelezen.
Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve en/of zakelijke
doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de groep
ter beschikking de overeengekomen groepsaccommodatie voor
de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis
waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan
de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen
hierin steeds tijdig schriftelijk aan de contractant bekend.
3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van
de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de
overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst
zonder kosten te annuleren.
4. De contractant heeft de verplichting de overeenkomst en de
regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er
zorg voor, dat de groepsleden de overeenkomst en de regels in
de bijbehorende informatie naleven.
5. Indien het gestelde in de overeenkomst en/of de bijbehorende
informatie in strijd is met de RECRON-voorwaarden gelden de
RECRON-voorwaarden. Dit laat onverlet, dat de contractant
en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen
maken, waarbij ten voordele van de contractant van deze
voorwaarden wordt afgeweken.
6. De ondernemer gaat er van uit dat de contractant met
instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat.
7. De contractant is gehouden de ondernemer, uiterlijk op de dag
van aankomst, een lijst met groepsleden te overhandigen.
Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van
de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is
vereist.
Artikel 4: Prijs en prijswijziging
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat
moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn
vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door
een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra
kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of
heffingen, die direct op de accommodatie of de contractant
en/of de groepsleden betrekking hebben, kunnen deze aan de
contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de
overeenkomst.
Artikel 5: Betaling
1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten,
tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke
aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van
twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk
nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van
de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen
prijs.
3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het
bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd
de contractant en de groepsleden de toegang tot de
groepsaccommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van
de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen
prijs.
4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte
buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen
ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet
tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk
vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag
in rekening worden gebracht.
Artikel 6: Annulering
1. Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de
ondernemer. Deze bedraagt:
– bij een annulering meer dan twaalf maanden voor de
ingangsdatum, 10% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen twaalf tot zes maanden voor de
ingangsdatum, 30% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen vier tot zes maanden voor de
ingangsdatum, 70% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen twee tot vier maanden voor de
ingangsdatum, 80% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum,
95% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum, 100%
van de overeengekomen prijs.
2. Bij een annulering van de overeenkomst, welke is aangegaan
door of namens een andere persoon dan een rechtspersoon
of onderneming, dient de vergoeding na aftrek van
administratiekosten naar evenredigheid gerestitueerd te
worden indien de groepsaccommodatie door een derde wordt
gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.
In alle andere gevallen zal de vergoeding naar evenredigheid
gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten
indien de groepsaccommodatie door een derde op voordracht
van de contractant en met schriftelijke instemming van de
ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een
gedeelte daarvan.
Artikel 7: Gebruik door derden
1. Gebruik door derden van de groepsaccommodatie is slechts
toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke
toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden
gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn
vastgelegd.
Artikel 8: Voortijdig vertrek van de contractant
De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen
periode verschuldigd.
Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en
ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of
onrechtmatige daad
1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang
opzeggen:
a. Indien de contractant en/of de groepsleden de verplichtingen
uit de overeenkomst, de regels uit de bijbehorende informatie
RECRON-VOORWAARDEN
Deze RECRON-voorwaarden zijn tot stand gekomen, in overleg met de Consumentenbond en de ANWB, in het kader van de
Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2008.
en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke
waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in
zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid
van de ondernemer niet kan worden gevergd, dat de overeenkomst
wordt voortgezet;
b. Indien de contractant en/of de groepsleden ondanks voorafgaande
schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of anderen
bezorgt/bezorgen, of indien de contractant en/of de groepsleden de
goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bedeft/
bederven;
c. Indien de contractant en/of de groepsleden, ondanks voorafgaande
schriftelijke waarschuwing door gebruik van het groepsverblijf in
strijd met de bestemming van het terrein handelt/handelen;
2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet
hij dit de contractant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In
die brief moet de contractant worden gewezen op de mogelijkheid het
geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie en op de termijn,
zoals omschreven in artikel 13 lid 3, die daarbij in acht genomen
moet worden. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen
achterwege worden gelaten.
3. Na opzegging dient de contractant ervoor te zorgen dat de
groepsaccommodatie is ontruimd en de groep danwel de betreffende
groepsleden het terrein ten spoedigste hebben verlaten, doch uiterlijk
binnen 4 uur.
4. Indien de contractant nalaat de groepsaccommodatie te ontruimen, is
de ondernemer gerechtigd de groepsaccommodatie op kosten van de
contractant te ontruimen.
5. De contractant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te
betalen.
Artikel10: Wet- en regelgeving
1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de groepsaccommodatie
zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van
overheidswege aan de groepsaccommodatie (kunnen) worden gesteld.
2. De contractant en de groepsleden zijn verplicht alle in de
groepsaccommodatie geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te
leven. De contractant en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat
derde(n) die hem/hen bezoeken en/of bij hem/hen verblijven, de op het
terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.
Artikel 11: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer is verplicht de groepsaccommodatie en de centrale
voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
2. De groep is verplicht de groepsaccommodatie en het terrein rondom
de groepsaccommodatie gedurende de looptijd van de overeenkomst in
dezelfde staat te houden.
3. Het is de contractant en de groepsleden niet toegestaan op het terrein
rondom de groepsaccommodatie te graven, bomen te kappen, struiken
te snoeien of enige andere activiteit van een dergelijke aard uit te
voeren.
Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere
dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van
€ 455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor
te verzekeren.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade
op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de
ondernemer is toe te rekenen.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme
weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen,
tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
5. Indien de gehuurde groepsaccommodatie buiten de schuld van de
ondernemer teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden,
hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst
op te zeggen. Indien het tenietgaan van de groepsaccommodatie of
het tijdelijk buiten gebruik zijn van de groepsaccommodatie aan de
ondernemer is toe te rekenen, kan de contractant schadevergoeding
eisen.
6. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die
is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of (een van) de
groepsleden, voor zover het gaat om schade die aan de contractant en/
of (een van) de groepsleden kan worden toegerekend.
Artikel 13: Geschillenregeling
1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands
recht van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een
Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
Onverminderd het bepaalde in lid 3 laat één en ander, op die plaatsen
waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, een beroep op
de burgerlijke rechter onverlet.
2. Geschillen tussen de contractant en/of (één van) de groepsleden
enerzijds en de ondernemer anderzijds over de totstandkoming of de
uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn, kunnen zowel door de contractant en/of (één van) de groepsleden
als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
Recreatie, Postbus 90600, 2509 LP ‘s-Gravenhage (bezoekadres:
Bordewijklaan 46, 2591 XR ‘s-Gravenhage).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling
genomen, indien de contractant en/of (één van) de groepsleden
zijn klacht binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk aan de
ondernemer heeft voorgelegd. Daarna moet de contractant en/of
(één van) de groepsleden het geschil, uiterlijk twee maanden nadat
hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd, schriftelijk bij de
Geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van namen
en adressen van de contractant en/of (één van) de groepsleden en de
ondernemer en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis.
Wanneer de contractant en/of (één van) de groepsleden het geschil aan
de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze
keuze gebonden.
4. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling
te nemen, dat betrekking heeft op een klacht over ziekte, lichamelijk
letsel, dood of op de niet-betaling van een factuur waaraan geen
materiële klacht ten grondslag ligt.
5. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie,
neemt de Geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat
de contractant en/of (één van) de groepsleden binnen een maand
schriftelijk heeft/hebben verklaard dat hij/zij zich aan de uitspraak
van de Geschillencommissie zal/zullen onderwerpen en het eventueel
verschuldigde (restant-)bedrag bij de Geschillencommissie in depot
heeft/hebben gestort.
6. Als de contractant en/of (één van) de groepsleden een geschil voorlegt/
voorleggen aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie
dit geschil pas in behandeling nadat de contractant en/of (één van) de
groepsleden het aan de ondernemer eventueel verschuldige (restant-)
bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft/hebben gestort. De
contractant en/of (één van) de groepsleden moet(en) dit bedrag binnen
een maand op een door de Geschillencommissie aan te geven rekening
storten. Als de contractant en/of (één van) de groepsleden niet tijdig
heeft/hebben gestort, wordt aangenomen dat hij/zij zich niet aan het
oordeel van de Geschillencommissie wil(len) onderwerpen.
7. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
8. Voor de behandelingen van geschillen wordt verwezen naar het
Reglement Geschillencommissie Recreatie.
Artikel 14: Nakomingsgarantie
1. RECRON zal de verplichtingen van een RECRON-lid tegenover
de contractant, hem in een bindend advies opgelegd door de
Geschillencommissie, overnemen onder de in dit artikel opgenomen
voorwaarden, indien de betreffende ondernemer het bindend advies
niet binnen de daarvoor gestelde termijn is nagekomen.
2. De nakomingsgarantieregeling geldt niet als de ondernemer surséance
van betaling is verleend, in staat van faillissement is geraakt of zijn
bedrijfsactiviteit heeft beëindigd voordat de contractant aan de formele
vereisten voor het aanhangig maken van het geschil heeft voldaan.
3. Indien surséance van betaling aan de ondernemer is verleend, dan wel
de ondernemer in staat van faillissement is geraakt, neemt RECRON
de verplichtingen van de ondernemer over tot een maximum van
€ 2.500,- per geschil. Deze verplichting geldt alleen ten aanzien van
bindende adviezen gewezen in zaken, die op het moment van surseance
van betaling of faillissement bij de Geschillencommissie aanhangig
waren. Dat wil zeggen dat de contractant het vragenformulier heeft
ingevuld en ondertekend heeft geretourneerd, het klachtengeld heeft
betaald en aan de eventuele noodzakelijke depotstorting heeft voldaan.
4. Indien de ondernemer het bindend advies van de geschillencommissie
niet nakomt en dit advies bestaat uit het betalen van een
vergoeding, dan neemt RECRON tegen cessie van deze vordering
de betalingsverplichting over tot een totaalbedrag van maximaal
€ 5.000,– per geschil. Voor het meerdere vergoedt de RECRON, voor
zover redelijk, de kosten van rechtsbijstand. Cassatieprocedures zijn
hiervan uitgesloten. RECRON mag er ook voor kiezen in plaats van de
kosten van rechtsbijstand voor het meerdere het gehele bedrag aan de
contractant te betalen.
5. Indien de ondernemer geen gehoor geeft aan het bindende advies van
de geschillencommissie inzake een gebod of verbod, dan heeft de
contractant de keuze de nakoming van het bindend advies in rechte
te vragen, of de Geschillencommissie te vragen een vervangende
schadevergoeding vast te stellen ter voldoening aan de contractant.
De nakomingsgarantie van RECRON bestaat eruit dat, wanneer de
contractant in rechte de nakoming van het bindende advies vraagt,
RECRON tot maximaal € 2.500,– per geschil in de rechtsbijstandkosten
zal bijdragen. Cassatieprocedures zijn hiervan uitgesloten. Kiest de
contractant voor een vervangende schadevergoeding, dan geldt het
gestelde in lid 4 van dit artikel indien de ondernemer ook een bindende
uitspraak van de Geschillencommissie hierin niet nakomt.
6. Heeft de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na
dagtekening daarvan ter toetsing aan de burgerlijke rechter voorgelegd,
dan wordt de eventuele nakoming van het bindend advies door de
ondernemer en RECRON opgeschort totdat de burgerlijke rechter
uitspraak heeft gedaan.
7. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist, dat de contractant
een schriftelijk beroep daarop doet bij RECRON.
Artikel 15: Wijzigingen
Wijzigingen in de RECRON-voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met
de consumentenorganisaties, in deze vertegenwoordigd door de ANWB en
de Consumentenbond, tot stand komen.